ඇලුමිනියම්, යූපීවීසී සහ ලී ජනේල / Aluminium, uPVC & Wooden Windows / Sinhala / Ganu Jay

1 Просмотры
Издатель
#windowdesigns #aluminiumwindow #upvcwindow#

ඇලුමිනියම්, යූපීවීසී සහ ලී ජනේල / Aluminium, uPVC & Wooden Windows / Sinhala / Ganu Jay

How to reduce the cost of your dream home. I explained the most important tips for you to consider while constructing your house.

ගෙදර හදාගෙන යනකොට සමහර දේවල් තනියම Plan කරගන්න බැරිවද ඉන්නේ?
ගෙදර Plan එක Design කරගන්න අදහස් නැතිවද ඉන්නේ?
ගෙදරට අවශ්‍යවෙන Material, Construction Technology, Procedure, Tools & Equipment, etc. ගැන දැනුමක් ලබාගන්න අවශ්‍යද?
'Ganu Jay' Channel එකන් අපි ඒ දේවල් ගැන ඔයාලට වීඩියෝ අරගෙන එනවා.

Architectural designers are who specialize in planning and designing of structures/ landscape under the supervision Their entails collecting information on the design requirements for a building project by interacting with clients to identify specifications and budgets.

And also, please watch my other videos before you start to build your own house therefore I've shared many of information with them and it will help you to proceed that construction smoothly.

ඔබේ සිහින නිවස ඉදිකිරීම ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා අවශ්‍ය ඉතා වටිනා උපදෙස්, වීඩියෝ රැසකින් ඔබව දැනුවත් කිරිම මාගේ අරමුණයි.

We discussed some tips for you to consider while planning and constructing a house. We hope this video will help you to think in different way.

Follow me on:
FB -
Instagram -
Ganu Jay Page:

Thanks.
"Ganu Jay"

HOME DESIGN
වාස්තු ගැටලු - Vaastu FAQs
වාස්තු ශාස්ත්‍රය
Ape Gedara
Sri Lankan House Plan

Thank you so much for watching. Make sure you share the video with your friends and don’t forget to subscribe.

#නිවාසසැලසුම් #budgethouse #housedesign #lowcost #sinhala #houseplan #lowbudgethouse #aduwiyadamniwasa #interiordesign #bedroomdesign #bathroomdesign
Категория
Полезные советы
Комментариев нет.